X
Menu

Tekstil Mühendisliği Tez Konuları

Tekstil Mühendisliği Tez Konuları
Karbon nanotüp esaslı ipliklerin özelliklerinin incelenmesi
Investigation of carbon nanotube yarn properties
Tekstil yüzeylerinin sol-gel yöntemi ile modifikasyonun araştırılması
Investigatoin of the modification of textile surfaces by sol-gel method
Spor teknik tekstillerine uygulanan su iticilik bitim işleminin kumaş tutum özellikleri ve dikilebilirliği üzerindeki etkilerinin araştırılması
Effects of water repellency finish process on fabric handle and sewability properties of sport technical textiles
Hazır yataklarda kullanılan tekstillerin konfor ve fiziksel özelliklerini etkileyen parametrelerin araştırılması
The research of parameters affecting the comfort and physical features of textiles used in ready-beds
Karbon nanotüp esaslı yüksek performanslı liflerin üretim yöntemleri, mekanik ve yapısal özellikleri ve uygulama alanları
Production methods, mechanical and structural properties and application areas of carbon nanotube based high performance fibers
Elektro lif çekim yöntemiyle hava filtrasyonuna yönelik nanolifli yüzeylerin elde edilmesi
Production of nanofibrous webs for air filters by electrospinning process
Battaniye ve iplik atıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of blanket and yarn wastes
Volfram tel özlü iplik geliştirilerek ısıtma amaçlı kumaş tasarımı
Design of heater fabric improving tungsten reinforced core spun yarn
Pamuklu örme kumaşlara doğal boyalarla boyama yoluyla tek adımda renk, uv koruyuculuk ve antibakteriyellik kazandırılması
Giving color, uv protection and antibacterial activity in a single step to kni̇tted cotton fabrics via dyeing with natural dyes
Ev tipi çamaşır makinelerinde vücut teması ile oluşan kirlerin giderilmesine yönelik gömlek yıkama programının oluşturulması
Cleaning of soils which consist of body oils to making shirt laundry program in home type domestic washing machines
Antifungal ve antibakteriyel özellikte bakır-gümüş/çinko oksit (Cu-Ag/ZnO) nanokompozit partiküllerinin üretimi ve tekstilde kullanımı
Production and application of copper-silver/zinc oxide (Cu-Ag/ZnO) nanocomposite particles having antibacterial and antifungal properties
Siplays düğüm kalitesinin iyileştirilmesi
The improvement of splice knot quality
Ultrasonik dikiş parametrelerinin ultrasonik dikiş mukavemetine etkilerinin araştırılması
Investigation of effects on the ultrasonic seam strength of ultrasonic sewing parameters
Ozonlanmış bitkisel yağ içeren mikrokapsüllerin üretilmesi ve tekstil yüzeylerine aktarılması
Producing of microcapsules including ozonated vegetable oils and applying them to textile surfaces
Geri dönüşüm pamuk, r-PET ve karışımlarının denim kumaş üretiminde kullanılması
Usage of recycled cotton, r-PET and their blends in denim fabric production
Farklı özelliklerdeki ring ipliğinin üretimi ve performans özelliklerinin tahmini için karar destek modellerinin geliştirilmesi
The development of decision support models for the prediction of performance and production of ring yarn having different properties
Sosyal medyanın tesettür giyimi tercih eden tüketicilerinin satın alma davranışlarına etkisi
Social media tesettur wear choose the effects of the consumer buying behaviour
Değişik bitim işlemleri maddelerini kombine ederek multifonksiyonel pamuklu dokuma kumaşların elde edilmesi
Production of multifunctional woven cotton fabrics by combining different finishing subtances
Bulgusal montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde matlab yazılımı ile program geliştirme
Heuristic production line balancing problem solution with matlab software programming
Biyobozunur antibakteriyel koku tutmayan örme kumaş geliştirilmesi
Improved of biodegradable antibacterial odor resistant knitted fabrics
%100 pamuklu ipliklerin denim sektörü için köpük aplikasyon yöntemi ile renklendirilmesi
Indigo dyeing with foam application system to 100% cotton yarns for denim industry
Hidrofil pamuk üretiminde alternatif yöntemlerin araştırılması
Investigation of alternative processes in production of absorbent cotton
Kayak sporunda kullanılan giysilerin giyim konforu açısından değerlendirilmesi ve fonksiyonel ürün geliştirilmesi
Evaluating the ski clothes in terms of clothing comfort and developing functional products
Tekstil mühendisliğinin çalışanları açısından gidişatı ve seyri
The progress and course of textile engineering for employee
Üç boyutlu (3D) dairesel saç örgüler: Aksiyal ring metodu (bilişik saç örgü)
Thre dimensional (3D) circular braiding: Axial ring method (bilisik braiding)
Poliamid 6 POY ve tekstüre iplik üretiminde kaliteyi etkileyen proses parametrelerinin incelenmesi
Investigation of process parameters affecting quality of polyamide 6 POY and textured yarn production
İletken polimerik poliüretan kompozit tekstil yüzeyleri üretimi ve karakterizasyonu
Characterization and production of the conductive polymeric polyurethane composite textile surfaces
Farklı liflerden örülmüş kumaşların kılcallık özelliklerinin incelenmesi
Investigation of wicking properties of knitted fabrics produced from different fibres
Mikrokapsül ve lipozom teknolojisi kullanarak kozmetik-tekstil üretimi
Production of cosmetic-textile by using microcapsule and liposome technology
Bornoz konfeksiyon üretim aşamalarında iş ve kullanılan zaman arasındaki ilişkinin araştırılması
An investigation of between work and motion study in bathrobe production process
Bilgisayar kontrollü ağızlık açma ve desenlendirme yapabilen bir yarı-otomatik numune kumaş dokuma tezgâhı tasarımı, geliştirilmesi ve prototip imalatı
Design, development and making prototype of a semi-automatic sampling weaving loom with computer-controlled shedding and patterning
Tekrarlı yıkama işlemlerinin rejenere selülozik kumaşların antibakteriyel özelliklerine olan etkisinin incelenmesi
Investigation the effect of repeated washing on antibacterial properties of regenerated cellulosic fabrics
Yüksek mukavemetli iplik tasarımı
Thread design that have high endurance
Mikrofilament özlü ştapel sargılı iplikler ve bu ipliklerden dokuma kumaş özelliklerinin incelenmesi
Research on staple covered microfilament core-spun yarns and properties of fabric woven from these yarns
Boyamadan sonra metal iyonu ekleyerek çift fonksiyonlu akrilik kumaş geliştirme
Developing bifunctional acrylic fabric added metal ion after dyeing
Poliamid kumaşların düşük sıcaklıkta boyanabilirliğini ve kısa fiksaj sürelerinde basılabilirliğini sağlayacak yöntem geliştirilmesi
Investigation of a method which enable polyamide fabrics to be dyed at lower temperatures and to be printed with shorter fixation times
Kumaşların ıslanma ve nem/sıvı emme davranışları ve giyim konforu
Wetting and wicking behaviour of fabrics and clothing comfort
Rejenere pamuk liflerinin boncuklaşma parametresine etkisi
Parameters on regenerated cotton fibers pilling effect
Kuş tüylerinden tekstil amaçlı protein esaslı materyaller üretiminde hazırlık işlemleri
Preparatory process in manufacturing materials which is based protein for digital textile from feathers
Konfeksiyonda simülasyon tekniğiyle yalın üretim sistemlerinin incelenmesi
Examination of lean manufacturing systems by simulation technique in apparel industry
Bazı bitki ekstraktlarının eldesi, mikrokapsülasyonu ve pamuklu kumaşa aplikasyonu
Obtain of some plant extracts, microencapsulation and application to cotton fabric
Görüntü analizi yöntemi ile kumaş dökümlülüğünü ve eğilme direncini ölçen yeni bir yöntem geliştirilmesi
Developing a new method to measure fabric drape and bending rigidity using image analysis method
Kuru temizleme etiketli ürünlerin evde günlük bakımı
Home care of dry cleaning labeled products
Giysi tasarımında drape tekniği ve sanatsal uygulamaları
The drape technicques in clothing design and their artistic practices
İpliklerin farklı patron tipleri ile bobin halinde boyanmasında ağartma işleminin etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effect of bleaching process in bobbin dyeing with different pattern types of yarn
Jüt kumaş takviyeli polipropilen ve polietilen esaslı biyokompozit malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu
The production and characterization of jute fabric reinforced polyethylene and polypropylene based biocomposites materials
Doğal boyaların metamerik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of metameric properties of natural dyes
Bazı farklı substitue gruplar içeren çinko ftalosiyanin boyarmaddelerinin sentezi ve tekstil materyallerinin renklendirilmesi
Synthesis of zinc phthalocyanine dyestuffs containing some different substituents and colouration of textile materials
Ring ve kompakt iplik makinelerinde farklı lif karışımlarından üretilmiş iplik özelliklerinin karşılaştırılması
A comparision of the properties of yarns produced by various mixed fibers spun in ring and compact yarn machines
Farklı liflerden üretilmiş çorapların fiziksel performans ve konfor özelliklerinin kıyaslanması
Comparison physical and comfort proporties of socks which are manufactured by different fibers
Nanofiber esaslı biyobozunur polimerik doku iskelesi üretimi ve karakterizasyonu
Production and characterization of biodegradable polymeric nanofiber-based tissue scaffolds
Nanobilim ve nanoteknoloji yöntemleri ile tekstil yüzeylerine kazandırılan çoklu fonksiyonel özelliklerinin, karakterizasyon yöntemlerinin ve kullanım alanlarının araştırılması üzerine bir çalışma
A study on the investigation of characterization methods, application areas and impartation of multifunctional properties to textile surfaces using nanotechnology and nano science techniques
Brode makinelerinde kordone aparatının iyileştirilmesi suretiyle kumaş desen çeşitliliğinin geliştirilmesi
Increasing pattern design variety of embroidered fabrics by adding a cordonet device on shuttle embroidery machines
Su jet (Spunlace) teknolojisiyle üretilmiş farklı özelliklerdeki kumaşların fiziksel özelliklerinin incelenmesi
Investigation of physical aspects of spunlace fabrics which have different features
Mekanik olarak üretilen dokusuz yüzey (nonwoven) kumaşlara uygulanan farklı ısıl işlem parametrelerinin kumaş özelliklerine etkisinin incelenmesi
The invenstigation of effect of fabric features of different heat treatment parameters applied to mechanical produced nonwovens
Uv koruyucu ve bronzlaştırıcı etki eldesine yönelik mikrokapsül hazırlanması ve %100 pamuklu kumaşa aplikasyonu
The producti̇on of uv protected and suntan mi̇crocapsules and transferri̇ng to %100 cotton fabri̇c
PTT ve PBT lifli kumaşların boyanma ve haslık özelliklerinin karşılaştırılması
Dyeing of PTT ve PBT fabrics and comparison of fastness properties
Pamuklu havlu kumaşlarda performans özelliklerinin incelenmesi
Investigation of performance properties of cotton terry towels
İplik sürtünme özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the yarn friction properties
Hızlandırılmış oksidasyon aşamasının poliakrilonitril (PAN) esaslı karbon lif üretimi sırasında değerlendirilmesi ve etkilerinin araştırılması
The assessment and the investigation of the effects of accelerated oxidation stage during the production of PAN-based carbon fibers
Poliviniliden florid (PVDF) polimerinden nano lifli yüzeylerin elde edilmesi ve bu yüzeylerin enerji üretim özelliklerinin incelenmesi
Production of nanofiber surfaces from poliviniliden floridepolymers and investigation of their energy harvesting properties
Ev tekstili ürünlerinin performans özelliklerine kullanım ve yıkama koşullarının etkileri
Effects of usage and laundering conditions on performance properties of hometextiles
Bobinleme makinesindeki ayarların iplik kalitesine etkilerinin araştırılması
Researching the effects of the setup in bobbin machines to the yarn quality
Liflerin kimyasal modifikasyonu yoluyla poliester/pamuk karışımlarının tek banyoda boyanabilirliğini sağlayacak yeni bir yöntem geliştirilmesi
Development of a novel method which ensures one bath dyeability of polyester/cotton blends via chemical modification of fibers
Poli(hekzametilen adipamit) (Poliamid 66) esaslı karbon lifi üretimi sırasında antioksidan kullanımının termal stabilizasyon ve karbonizasyon aşamalarına etkilerinin araştırılması, yapısal ve mekanik özelliklerin karakterize edilmesi
The investigation of the effects of the use of antioxidant during the fabrication of poly(hexamethylene adipamide) (Polyamide 66) based-carbon fiber on the thermal stabilization and carbonization stages and characterization of structural and mechanical properties
Hava jetli iplik eğirme sistemleri ile üretilmiş ipliklerin performanslarının değerlendirilmesi
Evaluation of yarns performances produced with air-jet spinning systems
Hazır giyim üretiminde yapıştırma teknolojilerinin geliştirilmesi
The development of adhesive technologies for confection
Örme kumaşlarda yük-uzama davranışları üzerine bazı çalışmalar
Studies on the load-extension behaviour of knitted fabric
Doğal içerikli dokusuz yüzey ıslak mendillerin performans özelliklerinin karşılaştırılması
Performance comparison of nonwoven wet wipes including natural-based ingredients
Yünlü kumaşta oksijen plazma uygulaması sonrası kalıcılığın araştırılması
Investigation of durability after oxygen plasma application on wool fabric
Farklı tip buruşmazlık etkisi sağlayan kimyasalların boyanmış viskon dokuma kumaşın özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effects of different type chemical effect of providing wrinkle on fabric properties of dyed viscose woven fabric
PIC programlama ile sıcaklığa bağlı kontrol edilen stor perde tasarımı
Roller blind design controlled by depending on heat via PIC programming
Denim yıkamada renk varyasyonlarının nedenlerinin incelenmesi
The investigation of the causes of color variations in denim laundry (Washing) processes
İçi boş ipliklerden elde edilmiş tekstil mamullerinin konfor özelliklerinin modellenmesi üzerine yeni bir çalışma
A novel study of developing models of comfort properties of textile products made of hollow yarns
Çok katlı erkek giyiminde ısı ve nem transferi konfor özellikleri
Heat and moisture transport properties of multilayer menswear
Yaşlıların kullanımına yönelik tekstil ürünlerinin araştırılması
Research about textile product for elderly people
Pamuk liflerinin renklendirilmesinde boyama verimi ve kinetiğinin araştırılması
Investigation of dyeing yield and kinetics on cotton fiber coloration
Havlu örme çorapların ısıl konfor özellikleri
Thermal comfort properties of terry knitting socks
Çeşitli liflerden üretilen kumaşlardan yapılan spor giysilerinin termal konforunun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
Evaluation and modification of thermal comfort properties of the sportive garments made from fabrics composed of different fibres
İş giysilerinde kullanılan kumaşların eriyik metalden koruma özelliklerinin araştırılması
Investigation of molten metal protection properties of workwear fabrics
Bazalt lifi ve dolgu malzemesi takviyeli termoplastik esaslı kompozit yapıların ısı ve ses yalıtım özelliklerinin incelenmesi
Investigation of heat and sound insulation properties of basalt fıber and pumice stone reinforced
Dokuma kumaşların viskoelastik özelliklerinin araştırılması
Nvestigation viscoelastic properties of woven fabrics
Selüloz esaslı tekstil materyalleri için çevre dostu terbiye proseslerinin oluşturulması: Yeşil fabrika
Environmentally friendly treatment processes for cellulose based textile materials: Green factory
Yüksek dolgulu poli̇eti̇len/kalsi̇yum karbonat kompaundların üreti̇lerek mi̇kro gözenekli̇ nefes alabi̇len teksti̇l yüzeyleri̇ni̇n oluşturulması
Formation of microporous breathable textile structures by generating high filled polyethylene/calcium carbonate compounds
Kaymazlık apre kimyasallarının pamuk, poliamid kumaşlarda boyama ve kumaş performansına etkisi
Cotton, polyamide fabrics, dyeing and effect of fabric performance of non-slip finihsing chemicals
Polipirol ve poli(3,4-etilendioksitiyofen) ile kaplanmış kumaşların elektriksel ve elektromanyetik ekranlama davranışlarının araştırılması
Investigation of electrical and electromagnetic shielding behaviors of polypyyrole and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) coated fabrics
Denim giyside ısıl düzenleme özelliğinin geliştirilmesi
Improving thermal regulation property of denim garment
Amorf silika yüzeyinin modifiye edilmesi ve polipropilen/amorf silika kompaund üretim şartlarının optimizasyonu
Modification of amorphous silica surface and optimization of polypropylene /amorphous silica compound fabrication conditions
Antibakteriyel özellikli kumaş üretimi üzerine bir araştırma
An investigation on production of fabric with antibacterial property
Elektrolif çekim yöntemi ile elde edilen ve ilaç salımı yapabilen tekstil yüzeylerinin geliştirilmesi
Development of electrospun textile materials for drug relase
Sol-jel teknolojisi ile tekstil materyallerinin boyanması ve haslık özelliklerinin geliştirilmesi
Dyeing and improving of fastness properties of textile materials by sol-gel technique
Alpaka liflerinin boyanabilirliğinin geliştirilmesi
Improving of dyeing ability of alpaca fibers
Tek bileşenli polipropilen ve poliamid esaslı kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu
Polypropylene and polyamide single component composite of production and characterization
Jıgger makinasında ozon gazı kullanımı ile ön terbiye ve boyama işlemlerinin uygulanabilirliği
The applicability of the pretreatment and dyeing processes at Jigger machine by using ozone gas
Kaymazlık aprelerinin pamuk ve viskon kumaşlarda boyama ve kumaş performansına etkileri
Cotton and viscose fabrics effects on the dyeing and fabrics performance of anti-slip finishing
Rejenere open-end iplik üretim özellikleri üzerine bir araştırma
A study on specifications of regenerated open-end yarn production
Elyaf katyonizasyonu ile melanj iplik üretimi
Melange yarn production through fiber cationizatioun process
Elektromanyetik koruyucu fonksiyonel örme kumaş ve giysi tasarımı
Electromagnetic shielding functional knitted fabric and garment design
Pamuklu kumaşlarda kombine enzim proseslerinin geliştirilmesi
Improving of combine enzyme processes on cotton fabrics
Geri kazanılmış liflerden elde edilen çorapların boyutsal ve bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi
Dimensional and some physical properties of socks made from reclaimed fibres

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.