X
Menu

Tez Konusu Seçme

Tez Konusu Seçme

Konuyu Seçme

Araştırma konusunun seçimi, daha sonraki aşamaların başarısı adına, araştırma sürecinin en önemli ve zor aşamasıdır. Bir araştırmaya başlamadan önce araştırmacının, en azından ne yapmak istediğini bilmesi gerekir. Ayrıca; çalışma için ne kadar zamana ayıracağı, Yabancı dil bilgisi, Seçilen konuda yeterli kaynak bulup bulamayacağı hususlarında göz önünde tutması gerekir. Araştırma konusu, yeni ya da daha önce fazla çalışılmamış olmalı ve bilimin gelişmesine katkıda bulunulmalıdır.

Tez konusu, bilimsel anlamda kuramsal bir temele dayanmalıdır. Tez konusuna dayanak olan yaklaşım, kuram veya model kavramsal çerçeve bağlamında ortaya konulabilmelidir. Dolayısıyla, tez ancak kuramsal boyutlandırma anlamında değer taşır.30 Kısacası tez konusunun seçiminde aşağıda yöneltilen soruların rahatlıkla cevaplandırılması konu seçiminin sağlık bir şekilde gerçekleştiğini gösterir.

  1. Seçilecek/seçilen konuyu önemli kılan nedir?
  2. Seçilecek/seçilen konunun yapılabilirlik düzeyi nedir?
  3. Seçilecek/seçilen konunun özgünlük düzeyi nedir?

Konuyu Sınırlandırma

 Sınırlılıklar, araştırmacının kendi bilgi, beceri ve olanaklarından gelebileceği gibi, problem alanı, araştırma amaçları, yöntem ve öteki pratik zorunluluklardan da kaynaklanabilir. Araştırma bulguları, verileri sınırlılıklar içinde geçerlidir. Bu nedenle, var olan sınırlılıkların belirlenmesi gerekir. Eğer çok kapsamlı ve geniş bir konuyu araştırmaya karar verirseniz, bir tez oluşturmamız ve bu tezi desteklememiz mümkün olmaz. Konunun çok dar olması halinde ise araştırma ödevini dolduracak kadar malzeme bulamayabiliriz. Konunun sınırlandırılmasında, araştırılacak konuya ilişkin yapılan ilk okuma, gözlemler ve harcanan düşünme süreci sonucunda araştırmacının kafasında oluşan sorun ve o soruna ilişkin önereceği çözüm veya çözümler büyük önem taşımaktadır. Araştırmacının konuyu sınırlandırması o konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Tez Cümlesi Oluşturma

Hipotez; Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme ve araştırma probleminin değişkenleri arasındaki ilişkilere ait beklentileri olarak tanımlanabilir. Hipotez yerine araştırma tezi veya tez cümlesi ifadeleri de kullanılabilir. Denilebilir ki hipotez araştırmayı sonuca götüren çok önemli bir yol göstericidir. Hipotezsiz bir çalışma dağınık ve düzensiz olur. Böyle bir çalışmanın başarı şansı ise elbette çok düşüktür.36 Bu çerçevede, hipotez belli bir kuramsal temele dayalı olarak geliştirilen ve değişkenler arasında varlığı öne sürülen belli ilişkilerin sınanmasını sağlamaktadır. Bir anlamda hipotez, araştırmanın gerekçesidir. Sonuçta araştırma konusu, açık, anlaşılır ve tek bir cümle ile ifade edilebilmelidir.

Araştırmanın Metodunu Belirleme

Herhangi bir araştırmanın bilimselliği aynı zamanda onun uyguladığı metottan da ileri gelmektedir. Araştırma sonucunda hipotez doğrulanırsa bilimsellik kazanır olaylar ve kanıtlar desteklenen hipotez, aynı zamanda araştırma için ortaya konulan tez haline gelir.

Araştırma sürecinde doğru soruları sormak önemlidir. Birçok disiplinde eldeki kanıtları ve teoriyi kullanmak en güçlü hipotezi ortaya atmak için önemlidir. Bu da en çok hipotez üretme sürecinden doğmaktadır. “Bir hipotez araştırma sorusuna dayalı bir cevaptır.

uludag-tez-danismanlik

Araştırmaya uygun bir metodun belirlenmesi, birçok faktöre bağlı olmakla birlikte, öncelikle araştırma amaç veya amaçlarının açık bir şekilde ifade edilmiş olmasına bağlıdır. Bu nedenle, iyi bir araştırma kurgusunda araştırmacıdan beklenen, belirsizliklerden arındırılmış, bünyesinde genellemeler barındırmayan araştırma amaçları belirleyebilmektir. Çalışmada izlenecek yöntem veya yöntemlerin araştırmayı hedeflenen süre içerisinde sonuçlandırılacak ve araştırmadan beklenen katkıya ulaştıracak nitelikte olmasına dikkat edilmelidir

Geçici Plan Hazırlama

 Geçici Plan araştırmacının henüz konu ile ilgili olarak okuduğu birkaç çalışmadan yararlanarak, nasıl bir çalışma yapmak istediğini gösteren bir taslaktır.46 Bu taslak araştırmacının çalışması sırasında izleyeceği yolu gösterir. Başlangıçta geçici plan hazırlanması zamandan tasarruf sağlar. Araştırmanın ayrıntıların inildikçe geçici planda değişiklik yapılır.

Geçici Kaynakça Oluşturma

 Araştırma planı çerçevesinde konu ile ilgili literatür taranması, eski ve yeni araştırma raporları ve başka doküman ve belgelerin titizlikle tespit edilmesi gerekir. Kaynaklar, problemle en az ilişkili olandan en çok ilişkili olana doğru, yani, genelden özele doğru ele alınmalıdır. Bu çalışma hipotezin yazımı için önemli bir süreçtir.48 Araştırmacı konuyu belirledikten sonra yoğun biçimde kaynak araştırmasına girer ve bu araştırma sırasında sonrada kullanmak üzere bu kaynakları kaydeder. Başlangıçta kaydedilen bu kaynaklar listesi geçicidir çünkü kaynağın kullanılıp kullanılmayacağına tez yazımı sırasında karar verilir. Bir araştırmada yararlanılan kaynaklar çok çeşitli olabilir; Kitaplar, bültenler, makaleler, gazeteler, istatistikler, raporlar, yıllıklar, özel mektuplar, vs. bunlardan bazılarıdır. Araştırmacı konusunu belirledikten sonra herhangi bir ayırım yapmadan konusuyla alakalı tüm kaynakları toplamasıdır.

Tez Nedir ?
Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ?
Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır?
Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir?
Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri
Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.