X
Menu

Tez Merkezi

Tez Merkezi

DOKTORA EĞİTİM SÜRECİ

Lisansüstü eğitim dört yıllık lisans programlarından sonra, yüksek lisans ve doktora derecelerini almayı ve belirli bilim dallarında uzmanlaşmayı sağlayan bir eğitimdir. Lisansüstü eğitim, araştırma yoluyla bilgiye katkıda bulunacak ve gelişen toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bilim insanı ve öğretim elemanı yetiştirmeyi amaç edinen, üniversitede lisansüstü derecelere götüren faaliyet olarak da tanımlanmaktadır

Lisansüstü eğitimi, ders ve tezlerden oluşan uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte öğrencilerin ilk olarak ders aşamasından geçmeleri gerekmektedir. Ders aşamasından sonra da tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden tez hazırlamaları istenilmektedir. Yüksek lisans eğitiminin amacı; bireyleri doktora eğitimine hazırlamak, ilgili iş alanlarına yeterli ve gerekli akademik derinleşmeyi sağlamak, yüksek nitelikli insan gücü ve araştırmacı yetiştirmektir.

Doktora eğitimi ise akademik uygulamaların merkezidir. Bu eğitiminin amacı ekonomik ve teknolojik kalkınma için gerekli temel araştırmaları planlayıp, yürütecek, sonuçlandıracak ve yayımlayacak bilim adamı, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirmektir. Bu amaç kapsamında, bilgi ve teknolojiyi üretmeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlayarak öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; i) bilimsel yenilik getirme, ii) yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, iii) bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekmektedir. Doktora çalışmaları Avrupa lisansüstü eğitim araştırmaları alanı (EHEA) ile Avrupa araştırma alanları arasında önemli bir ilişkilendirme rolüne sahiptir. Doktora çalışmaları Bologna sürecini imzalayan 46 ülkeyi kapsayan geniş bir çeşitliliğe sahip olması nedeni ile çok hassas bir yaklaşım gerektirmektedir

Ülkemizde doktora programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Eğer öğrenciler lisans derecesi ile kabul edilmiş iseler toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığını sınamaktır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılmaktadır.

Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilerek enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürilerini belirlemektedir. Jüri üyeleri, üniversitedeki öğretim üyeleri ya da yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesörler arasından seçilerek görevlendirilebilmektedir.

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulmaktadır. TİK üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer almaktadır. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunmaktadır.

Tez önerisi kabul edilen öğrencinin “TİK” üyeleri, her altı ayda birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanmaktadır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunmaktadır. Bu raporda rapor dönemine kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilmelidir. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tüm bu aşamaları geçen lisansüstü öğrencisi uzman doktor olarak sürece devam etmektedir.

Bu zorlu yükseköğrenim süreci içerisinde lisansüstü öğrencileri ders seçme, danışman seçme, tez konusu belirleme, yeterlilik, tez izleme komitesi belirleme, tez önerisi verme, altı aylık rapor yazma ve sunma, materyal geliştirme, tezi uygulama ve yazma gibi birçok süreci bir arada yürütmektedir. Yapılan araştırmalar öğrencilerin tez yazım sürecinde akademik anlamda karşılaştıkları bu zorlukların yanı sıra; çalışma, danışman, iş arkadaşları, kişisel yaşam, maddi olanaksızlık vb. bir çok zorlukla karşı karşıya kaldığını göstermektedir

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.