X
Menu

Tez Nedir ?

Tez Nedir ?

TEZ NEDİR

Bu bölümde Tezin tanımı, çeşitleri, önemi ve amacından kısaca bahsedilmiştir.

Lisansüstü Eğitim Tanımı ve Amaçları

Üniversite ve akademilerde, normal lisans öğrenimden sonra, çoğun bir ile beş yıl arasında değişen süreli, yüksek lisans (Bilim Uzmanlığı, Master) ve Doktora programlarından oluşan eğitime lisansüstü eğitimi denir. Lisansüstü eğitimi ile yüksek düzeyde uzman araştırmacı, öğretim elemanı ve bilim adamı yetiştirilir.

Tezin Tanımı :

Eski Yunanca’da tithenai (yerleştirmek, koymak) fiilinden türeyen thesis sözcüğü üniversitede derece almak amacıyla yazılan proje anlamında kullanılmıştır.

Bilim adamının bir konu hakkındaki araştırması sonucu yazdığı yazıdır.

Yüksek Lisans, Doktora ve sanatta yeterlilik tezi; belirlenmiş yeni bir konu, sorun veya sürece ilişkin yeni durumla ilişkili çözüm sağlama amacıyla, yöntemi (metodolojisi), modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirmeye dönük sistematik, yaralanabilir ve paylaşılabilir içerikteki akademik çalışmalardır.

Dönem Projesi ise Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlama, teorik veya pratik veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçları bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde sunmasını amaç edinen özgün bir çalışmadır.

Araştırmacının somut bir konu hakkında yaptığı, kuramsal altyapısı olan sistematik ve yansız bir araştırma sonucu elde ettiği bulguları derlediği bilimsel bir eserdir. Hazırlanan bir tezde, öğrencinin özgün araştırmasını sunması beklenmektedir. Bunun amacı, öğrencinin özgün araştırma yapabilme yeteneğini kazanmış olduğunu görebilmektir

Özetle ifade edilecek olursak tez; tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmektir.

Tez Çeşitleri

Lisans Tezi

Tez, lisans eğitimi sonunda öğrencinin, araştırma yapması, öğrenme ve yazarlık konusunda kendini geliştirmesi için uygulanan bir öğrenme sürecidir.

Yüksek Lisans Tezi

Yüksek lisans tezi bir bitirme projesi ya da programımız ile ilgili bir konuda yapılan kapsamlı araştırma olarak tanımlanır.

Doktora Tezi

Ortalama bir doktora tezi, kemiklerin bir mezardan diğerine taşınmasından başka bir şey değildir.

Doktora; ileri düzey araştırma becerilerinin kazanılmasını hedefleyen bir eğitim sürecidir. Hedef problem doğrultusunda planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonellik kazandıran bir süreçtir.

Doktora Tezinin Önemi;

Doktora tezi; çözümlenememiş sorunlara hiç denenmemiş yollar kullanarak orijinal çözümler sunan, Alanda uygulaması yapılmamış bir teorinin uygulamasını yaparak geçerliğini test eden, Bir teorinin zayıflıklarını keşfederek alanda tekrar sorgulanmasını sağlayan, Yeni bir alanın oluşmasına öncülük ederek ölçme ve değerlendirme araçları geliştiren, Keşfedilmemiş ya da tamamen yeni bir konuya katkı sağlayan, Araştırmacıya gerçek anlamda araştırma yapmayı öğreten akademik çalışmadır.

Doktora Tezi ile Yüksek Lisans Tezi Arasındaki Farklar

Yüksek lisans tezi bir bitirme projesi ya da programımız ile ilgili bir konuda yapılan kapsamlı araştırma olarak tanımlanırken; Doktora Tezi daha önce keşfedilmemiş yada tamamıyla yeni bir sahada bilime katkı sağlayacak bir araştırma olarak tanımlanır. Yüksek lisans Tezi ortalama 100 sayfa olacak şekilde hazırlanırken Doktora Tezi 200 veya 300 sayfaya kadar yazılabilir.

Tezin Amaçları

Tezin Amaçları Tezin amacı; adayın özgün araştırma yapma yeteneğini kazandığını göstermektir. Bu nedenle uygun bir tez, aynı amacı güden bir bilimsel makale gibi olmalıdır.,

Bilimsel makaleden farklı olarak tez, birden fazla konuyu ve bazı konulara da birden fazla yaklaşımı anlatabilir. Tez, öğrencinin teziyle ilgili araştırmada elde ettiği verilerin tümünü veya büyük bir kısmını sunabilir. Bunun için tez, genellikle bilimsel makaleden daha geniş ve daha uzun olabilir. Genel olarak bir tez, tarama/değerlendirme makalesi tarzında yazılmalıdır. Amacı, sizi dereceye götüren çalışmayı değerlendirmektir. Özgün verileriniz (daha önce yayımlanmış veya yayımlanmamış) bütün gerekli deneysel ayrıntılarla desteklenmiş olarak tezin içine girmelidir. Birkaç bölümün her biri, aslında araştırma makalesi (Giriş, Malzeme ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma) çizgisinde tasarlanabilir. Bununla beraber genelde, parçalar monografi olarak yazılan tarama/değerlendirme makalesindeki gibi birbirine uymalıdır. Tez vermede güdülen bir başka temel amaç ise öğrenciyi akademik yazı yazma becerisini kazandırmak ve geliştirmektir. Öğrenciye bir sorunu analiz etme, sorunla ilgili teorileri öğrenme, birçok kaynaktan bilgi toplama, toplanan bilgileri analiz etme ve sentezleme tekniklerini kazandırmaktır. Tez hazırlamanın temel amaçlarından biride ikna edici, iyi düşünülmüş ve soruyu test eden bir çalışma hazırlamaktır. Gerekli kaynakları kullanma ve gösterme becerilerini kazandırmaktır.

Tezin Önemi

Araştırma bir soruna çözüm bulmak için gerekli verilerin (bilgi) planlı ve sistematik bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi(analiz), açıklanması ve yorumlanması sürecidir. Bu sunuş bilimsel akıl yürütme şekline uygun olarak aşamalı bir süreci kapsar. Araştırmada; araştırmanın yapılmasına neden gerek duyuldu, araştırma ile neyin hedeflendiği ve başka araştırmacıların konu ile ilgili yaptıkları çalışmaların sonuçları açık ve net olarak belirtilmelidir. Bilimsel araştırma tezini diğer makalelerden ayıran en önemli özelliklerinden biri “genel” ve “soyut” bir derleme, özet veya görüş bildirisi olmamasıdır. Tez sadece başkalarının ifade ettiği “alıntılardan” oluşamaz. Bir tez mutlaka özgün görüşleri, eleştirileri ve yorumlarını da içermelidir. Bir araştırmayı önemli kılan temel ölçüt, sorunun çözümüne getirdiği katkı kadar, bilim evrenine yaptığı/ yapacağı katkı da olmalıdır. Nitekim, tezin önemi araştırmacı açısından tezin taşıdığı değerin ortaya konulmasıdır

Bunlarda İlginizi Çekebilir :

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.