X
Menu

Tez Yazım Modeli

Tez Yazım Modeli

BÖLÜM 1 – Araştırma Özeti*: Bu bölümde araştırma bulguları özetlenir. Araştırmacıya öğretim üyesi danışmanına sunabileceği bir özet hazırlanır.

BÖLÜM 2 – Araştırmanın Yöntemi**: Bilindiği gibi araştırma kavramının İngilizce karşılığı “research” kelimesidir. Tekrar araştırma anlamına gelen bu ifade, bilimsel çalışmalarda tekrarlanabilirliğin önemini göstermektedir. Bu nedenle gerek hakemli dergilere gönderilen makaleler, gerekse tez çalışmalarında tekrarlanabilirlik temel kriter olarak ele alınmaktadır. Daha açık bir ifade ile sizden sonra başka birisi de yaptığınız çalışmayı tekrarlayabilmeli ve benzer sonuçlara ulaşabilmelidir. Bunun için yapılması gereken ise araştırma yönteminin detaylı olarak tanımlanmasıdır.

Uludağ Tez Merkezi merkezi olarak bu çerçevede hazırladığımız raporların yöntem bölümlerinde;

1. Araştırmaya temel oluşturan modeli açıklıyoruz.

2. Araştırmanın evrenini ve araştırmada kullandığınız örneklemi güvenilirlik düzeyi ve örnekleme hatalarını da göz önüne alarak tanımlıyoruz. Örneklem büyüklüğün hesaplanmasında kullandığımız formülleri veriyor ve elde edilen sonuçları istatistiksel olarak yorumluyoruz.

3. Veri toplama aracını (anket/görüşme) formunun güvenilirliğini kuramsal olarak belirlediğiniz faktörler halinde ve bir bütün olarak hesaplıyoruz.

4. Faktör analizi yaparak anket formunun kuramsal faktör yapısını doğruluyoruz.

5. Anketin yapısal ve içerik geçerliliği hakkında yorum yapıyoruz.

6. Anket verilerine normallik testi uygulayarak kullanılacak veri analiz yöntemini (parametrik/parametrik olmayan) belirliyoruz.

BÖLÜM 3 – Bulgular ve Yorum**: Herhangi bir anket çalışması sonrasında elde edilen verilere dayalı olarak yüzlerce sayfa rapor hazırlamak mümkündür. Bunun için önemli olan bu veriler içerisinden araştırma için önemli olanları seçerek bunları etkili olarak sunulmasıdır.

Bu çerçevede uludağ tez merkezi olarak öncelikle araştırma amacınıza paralel olarak hipotezlerinizi belirliyoruz. Araştırmamızı bu hipotezler çerçevesinde yürütüyoruz.

Analizlerimizde araştırma bulgularınızı tanımlayıcı istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma) ve grafikler yardımıyla özetliyoruz.

Bağımlı ve bağımsız değişkenleri tespit ederek bunlar arasındaki korelasyon ve regresyon ilişkilerini sorguluyoruz.

Araştırmanızın temel değişkenleri ile anketinizi oluşturan faktörlerin aldığı değerlerin demografik özellikler gibi belirleyici değişkenlere göre farklılaşma durumunu inceliyoruz.

Elde ettiğimiz tüm bulguları istatistiksel olarak yorumluyoruz.

BÖLÜM 4 – Sonuç**: Araştırma bulgularını hipotezlerinizle ilişkilendirerek sonuç bölümünü oluşturuyoruz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.