X
Menu

Tıp Uzmanlık Tez Konuları

Tıp Uzmanlık Tez Konuları
Malign akciğer lezyonlarının benign akciğer lezyonlarından ayırımında difüzyon MR’da adc değerinin rolü
The role of adc value on di̇ffusi̇on MR i̇n di̇fferenti̇ati̇onmali̇gn lung lesi̇ons from beni̇gn lung lesi̇ons
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği’nde tirozin kinaz inhibitörü uygulanan kronik miyeloid lösemi hastalarının klinik, demografik ve yanıt özelliklerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi
The clinical, demographic and treatment response properties of chronic myeloid leukemia patient who are treating with tyrosine kinase inhibitors
Torasik cerrahilerde intraoperatif mekanik ventilasyon yönetiminde tek akciğer ventilasyonu yapılan hastalarda volüm kontrollü ve volüm garantili basınç kontrollü ventilasyonun postoperatif akciğer fonksiyonu üzerine etkisi
The effect of pressure controlled ventilation with volume guaranteed and volume controlled ventilation during one lung ventilation on postoperative lung function in thoracic surgery
Akut dekompanse kalp yetmezliğinde tip 1 kardiyorenal sendromun gelişimi ve geri dönüşümlülüğünü öngörmede serum sistatin c ve idrar böbrek hasar molekülü-1 düzeyleri
Usefulnes of serum cystatin c levels and urie kidney injury molecule 1 in prediction of development and reversibility of type 1 cardiorenal syndrome in patients with decompansated heart failure
Relapsing-remitting multiple skleroz hastalarının relaps ve remisyon dönemlerinde oksidatif stresin araştırılması
Investigation of oxidative stress in relapse and remission periods of the patients with relapsing remitting multiple sclerosis
Term gebe annelerin kanında ve yenidoğan bebeklerin kordon kanında D vitamini düzeyleri
Investigation of serum vitamin D levels in term newborns and their mothers
Minimal hepatik ensefalopati tanısında kullanılan psikometrik testlerde yaş ve eğitim durumuna göre Türkiye normal değerlerinin belirlenmesi ve kompanze sirozlu hastalarda minimal hepatik ensefalopati prevalansının araştırılması
Determination of normal values in Turkish population based on psychometric tests used in the diagnosis of minimal hepatic encephalopathy in age and educational status and investigation of prevalence and minimal hepatic encephalopathy in patients with compensated cirrhosis
Obsesif kompulsif bozukluk hastalarıyla birlikte yaşayan kişilerde yaşam kalitesi ve ilişkili risk etkenleri
Quality of life and associated risk factors in relatives of patients with obsessive compulsive disorder
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine başvuran 65 yaş üstü hastaların özelliklerinin geriye dönük incelenmesi
This study is a retrospective study for features of over 65 years old patients who admitted to Suleyman Demirel University Medical Faculty Hospital’s emergency department
Kronik tip b disseksiyonlarda endovaskuler stent greft uygulanan hastaların erken ve orta dönem mortalite ve morbidite sonuçları
Early and midterm morbitidy and mortality results of the patients with chronic type b dissection treated with endovasculer stent graft
Çocuk önkol çift diafiz kırıklarında intramedüller kirschner telleri ile tespit sonuçlarımız
Outcomes of diaphyseal forearm fractures in children treated with intramedullary kirschner wire fixation
Ülkemizde anestezi uzmanlarının premedikasyon tutumları anketi
Survey for premedication attitudes of anaesthesi̇ologi̇sts in our country
Bilgisayarlı tomografi incelemesi esnasındakullanılan radyokontrast maddenin nefrotoksiketkilerinin neutrophil gelatinase-associatedlipocalin (ngal) kullanılarak incelenmesi
The examinati̇on of the nephrotoxic affects of radiocontrast used during computed tomography by usi̇ng neutrophil gelatinase-associatedlipocalin (ngal)
Diyabetin erken ve geç döneminde elektrofizyolojik bulgular
Electrophysi̇ologi̇cal fi̇ndi̇ngs in early and late peri̇od of di̇abetes
Acil servise başvuran üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda klinik sınıflandırmaların etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of efficiency of classification in upper gastrointestinal bleeding patient in emergency department
Adjuvan tedavi alan mide kanseri hastalarında prognostik faktörler ve sağkalım analizleri
Adjuvan treated gastric cancer patients prognostic factors and survival analysis
Romatoid elde fluidoterapi etkin midir?-Randomize kontrollü bir çalışma
Is fluidotherapy effective in rheumatoid hand?-A randomized controlled trial
Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa Biyofilm Tabakası Üzerine Çeşitli Dezenfektanların Etkinliğinin Karşılaştırılması
The Comparison of Various Disinfectants’ Efficiency on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Biofilm Layer
Koklear implantasyonun orta kulak basıncına olan etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of cochlear implantation effects on middle ear pressure
Depresyonla giden duygudurum bozukluklarında ruminasyonla ilgili üstbilişler
Subsolid nodüllerin cerrahi yönetimi
Management of subsolid nodules
Obez hastalarda bariatrik cerrahinin kardiyak fonksiyonlara etkisinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Çocuk sağlığı izlemi yapılan 6 ay-6 yaş grubu çocuklarda ev kazası görülme sıklığı ve nedenleri annelerin ev kazaları ile ilgili uygulamalarının belirlenmesi
Frequency and reasons of home accidents seen on children whose age group is from 6 months to 6 years and to whom paediatric health surveillance is applied
Akut koroner sendromlu genç erişkinlerde vitamin D3 düzeyi ve diğer risk faktörlerinin araştırılması
The investigation of vitamin D3 and other risk factors in young adult patients with acute coronary syndrome
Yorgunluk (fatique) semptomlu multipl skleroz hastalarında sitokinlerin hipotalomo-pituiter-adrenal aks, kortizol, acth ve diğer melanokortinlerle ilişkisinin değerlendirilmesi
The evaluation of the relationship between cytokines and hypothalamo-pituitary-adrenal axis, cortisol, acth and other melanocortines in multiple sclerosis patients with fatigue symptoms
Aşı̇l tendon rüptürlerı̇nı̇n gecı̇kmı̇ş tedavı̇sı̇nde fleksör hallucı̇s longus tendon transferı̇ ı̇le güçlendı̇rı̇lmı̇ş cerrahı̇ onarımın sonuçlarının değerlendı̇rı̇lmesı̇
Evaluati̇on of neglected achi̇lles tendon ruptures surgi̇cal treatment wi̇th flexor halluci̇s longus tendon transfer augmentati̇on
Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum su ve yağ fazlarının oluşan hasar üzerine etkilerinin araştırılması
The effects of water and lipid soluble components of meconium on the bowels of embryos with gastroschisis
Kallistatin ile pulmoner arteriyel hipertansiyonun ilşkisi
Kallistatin relations with pulmonary arterial hypertension
Nonrefraktif akomodatif ezotropyalarda uzun dönem takip sonuçları
Long term follow-up results in nonrefractive accommodative esotropias
Akciğer kitlelerinde biyopsi yapılacak kesimin belirlenmesinde difüzyon ağırlıklı görüntüleme ve görünür difüzyon katsayısı değerlerinin rolü
The role of diffusion-weighted imaging and appparent diffusion coefficint values for determining biopsy region in lung masses
12-18 yaş arası yıkıcı davranış sorunları olan ergenlerde genel ve klinik özellikler ve izlem bulguları
Common and clinical features and follow up findings of adolescents aged 12-18 with disruptive behaviour problems
Kardiyak resenkronizasyon tedavisine yanıtsız kalp yetersizliği hastalarına noninvaziv kardiyak debi cihazı ve ekokardiyografik yöntemle yapılan optimizasyonun klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of clinical outcomes after crt optimization by nicom and echocardiographic methods in nonresponder heart failure patients
Larinksin skuamöz hücreli karsinomunda nötrofil/lenfosit oranının önemi
Importance of neutrophil / lymphocyte ratio in squamous cell carci̇noma of larynx carcinoma
Anti TNF-α ilaç tedavisi uygulanan enflamatuvar romatizmal hastalarda PPD düzeyinin değişimi
PPD level changes for patients with inflammatory rheumatic diseases treated with anti TNF-α drugs
Adenoid hipertrofisine bağlı üst solunum yolu tıkanıklığı nedeniyle adenoidektomi yapılan çocuklarda ameliyat öncesi ve sonrası sağ kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Assessment of right cardiac functions before and after surgery in children who underwent adenoidectomy due to upper airway obstruction caused by adenoid hypertrophy
Parsiyel ön çapraz bağ yaralanmalarında ultrastrüktürel değişiklikler
The ultrastructural changes in partial anterior cruciat ligament injuries
Obez çocuklarda böbrek etkilenmesi
Influence of obesity on kidneys of children
Erkek primer progresif multipl skleroz olgularında kemik mineral dansitesi ile etkileşen faktörler
Factors effecting bone mineral density among male primary progressive multiple sklerosis patients
Lenfödem hastalarında fizik tedavi ve rehablitasyonun etkileri
The effects of physical treatment and rehabilitation on patients with lymphedema
Multitravma ve spesifik beden yaralanmalarında hastanın prognozunu öngördüren travma skorlarıyla laktat klerensinin karşılaştırılması
Compare the correlation between trauma scores which predict the prognosis and lactate clearance in patients with multitrauma and which has spesific injuries
Yaşlı hastalarda D vitamini eksikliğinin total tiroidektomi sonrası hipokalsemi üzerine etkisi
The effect of vitamin D defficiency to hypokalsemy after total thyroidektomy in elderly patients
Tükürük bezi tümörü tanılı hastalarda prognostik faktörlerin değerlendirilmesi
Tükürük bezi̇ tümörü tanili hastalarda prognosti̇k faktörleri̇n değerlendi̇ri̇lmesi̇
Ameliyat edilmiş fallot tetralojili hastalarda pulmoner yetmezlik nedeni ile yapılan pulmoner kapak replasmanı öncesi ve sonrası kardiyak fonksiyonların ekokardiyografi ve magnetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi
Evaluation of preoperative and postoperative cardiac functions with echocardiography and magnetic resonance imaging, in patients undergoing pulmonary valve replacement due to pulmonary regurgitation arising after surgery for fallot tetralogy
Meme karsinomlarında SOX2 ekspresyonunun patolojik ve klinik parametrelerle karşılaştırılması: İmmünohistokimyasal ve moleküler çalışma
The comparison of SOX2 expression with pathologic and clinic parameters in breast carcinomas: Immunuhistochemical and molecular study
Bipolar bozuklukta çocukluk çağı travmalarının klinik özellikler ile ilişkisi
The relationship between childhood trauma and clinical features of bipolar disorder
Kronik viral hepatit hastalıklarında alternatif tıbbi ürünlerin kullanım sıklığı
Frequency of alternative medical products in chronic viral hepatitis diseases
Karaciğer sirozlu hastalarda splenik arter anevrizma sıklığı
Liver cirrhosis in patients with splenic artery aneurysms frequency
İlk atak psikoz ve kronik şizofreni hastalarının serum apelin, visfatin ve resistin düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of serum apelin, visfatin and resistin levels in first episode psychosis and chronic schizophrenia
Obez çocuk ve adolesanlarda böbrek fonksiyonlarının denetimi ve metabolik sendrom bileşenleri ile ilişkisi
Evaluation of the renal functions of obese children and adolescents and the relationship with the metabolic syndrome components
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi infeksiyon hastalıkları polikliniği’nde takip edilen kronik hepatit c hastalarında ıl-28b gen polimorfizimi ve kalıcı viral yanıt ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the association between IL28B polymorphisms and sustained virologic respond in patient with chronic hepatitis c who were followed at Akdeniz University infectious disease department
Çocuk acil servisine başvuran toplum kökenli pnömoni vakalarında klinik şiddetin pro-adrenomedullin ve ıl-1B düzeyi ile ilişkisi
The relationship between serum pro-adrenomedullin, il-1β levels and clinical severity of community-acquired pneummonia in the pediatric emergency departmant
Normal ve bozulmuş glukoz toleranslı obez hastalarda plazma GLP-1, C-RP ve adiponektin düzeyleri arasındaki ilişki
The relation between plasma GLP-1, C-RP and adiponectin levels at the obesity patients with normal and impaired glucose tolerance
Tiroid cerrahisinde piramidal lob ve klinik önemi
Pyramidal lobe and it’s clinical significance in thyroid surgery
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi anestezi yoğun bakımlarında 2010 – 2014 yılları arasında trakeostomi uygulanan hastaların değerlendirilmesi
Evoluation of the patients who performed tracheostomy in Akdeniz University anesthesia intensive care unit from 2010 to 2014
Ratlarda preoperatif ozon terapisinin flep yaşayabilirliği üzerine etkisi, deneysel çalışma
Preoperative ozone therapy effect upon flap viability: an experimental study
Asetaminofen zehirlenmesinde kapsaisin etkisi: Deneysel bir rat modeli
Effect of capsaicin in acetaminophen poisoning: An experimental rat model
Başarısız trabekülektomi sonrası 2. cerrahi olarak retrabekülektomi ile çepeçevre sütür trabekülotomi’nin karşılaştırılması
Comparing clinical outcomes retrabeculectomy and 360 degree suture trabeculotomy in eyes with bleb failure
Kayseri’de yaşayan altmış beş yaş ve üzeri bireylerde beslenme ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of relationship between nutrition and activities of daily living in individuals living in Kayseri of ages sixty five and over
Kritik değere sahip biyokimyasal testlerin sonuç onay algoritmalarının geliştirilmesi: Öğrenen algoritmalar
Developing result approval algorithms for biochemical tests with critical values: Learning algorithms
Pnömonili hastalarda eritrosit dağılım hacminin mortalite ile ilişkisi
Relationship of red cell distribution width with mortality in patients with pneumonia
Toplum kökenli pnömonide biyolojik belirteçlerin prognoz ve tedavinin izlemindeki önemi
The importance of biological indicators in prognosis and treatment monitoring on community acquired pneumonia.
Delici kesici alet yaralanması ile acil servise başvuran hastaların retrospektif analizi
Retrospective analysis of the penetrating trauma patients admitted to the emergency department of hacettepe university
Alkol bağimlilarinda ve yakinlarinda yaşam kalitesi ve ağri algisinin incelenmesi
Quality of life and pain perception in alcohol dependents anda their relatives
Sistemik skleroz (skleroderma) hastalarında ritüksimab etkinliğinin değerlendirilmesi
The evaluation of rituximab treatment in systemic sclerosis patients
Hipofiz adenomlarında transsfenoidal mikrocerrahinin endokrinolojik kür üzerine etkisi
Effect of transsphenoidal microsurgery on endocrinological remission of pituitary adenomas
Karaciğer kist hidatik ameliyatlarında povidon iyot kullanımının troid fonksiyon testlerine etkisi
Effect of using povidone iodine in liver cyst hydatid operations on thyroid function tests
Travmatik kataraktlı olgularda cerrahi sonuçlarımız
Romatoid artrit ve osteoartritteki el tutulumunun karşılaştırılması
Compare hand function at rheumatic arthritis and osteoarthritis
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve davranım bozukluğu olan erkek çocuk ve ergenlerde nöropsikolojik test ve dinlenme hali fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (RS-FMRG) profili
The resting state functional magnetic rezonans imaging and neuropsychological male chi̇ldren and adolescentsattention deficit and hyperactivity disorder and conduct disorder
Diyabetik ayak ülseri tedavisinde intralezyonel epidermal growth faktor uygulamasının sonuçları
Results of intralesional recombinant human epidermal growth factor in diabetic foot ulcers
İnvaziv aspergillozis tanısında yardımcı testlerin değerlendirilmesi
Evaluation of the ancillary tests in the diagnosis of invasive aspergillosis
Gebelikleri preterm prematur membran rüptürü olan hastalarda fetal inflamatuar yanıt sendromun ön görülmesimdi kordon kanı ve maternal serum crp ,il-6 değerleri, ultrasonografik fetal timus boyut ölçümleri
Il-6 and crp levels of cord blood and maternal serum, and the measurements of ultrasonographic fetal thymus for the prediction of the fetal inflammatory response syndrome in patients with pre-term pre-mature rupture of membrans during pregnancy
Konversiyon bozukluğu tanısı konan ergenlerde yüz ifadelerinin, duygu tanımlama becerilerin ve ilişkili etmenlerin değerlendirilmesi
The evaluation of facial expressions, emotion identification abilities and relationship effect of the adolescents with conversion disorder
Çocuk sinir hastalıkları polikliniğine ilk kez başvuran hastaların özellikleri
The characteristics of patients who admitted for the first time to pediatric neurology outpatient cli̇ni̇c
Pamukkale Üniversitesi çalışanlarında siberkondri düzeyi ve etkileyen etmenler
Cyberchondria levels and contributing factors among Pamukkale University employees
Deneysel testis torsiyonunda difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yeri
Role of diffusion weighted magnetic resonance imaging in evaluation of experimental testicular torsion
Transversus abdominis planı ve rektus kılıfı bloğunda deneyimin ponksiyon başarısına etkisinin ultrasonografı ile değerlendirilmesi
Transversus abdominis and rectus sheath plan in experience puncture succeed effect evaluation of ultrasonograf
Denizli İl merkezindeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe ve hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki deneyimleri, bilgi ve farkındalık düzeyleri
Experiences, information and awareness levels of midwives and nurses working at family health centers in city center of Denizli about child abuse and neglect
Dijital torasik drenaj sistemi ile ölçülen toraks içi basınç değişimlerinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi
The effect of intrathoracic pressure changes recorded by digital thoracic drainage system on cardiac function
Kolesteatomlu ve kolesteatomsuz kronik otitis media hastalarında hayat kalitesi ve ruh sağlığının değerlendirilmesi
Mental health and quality of life in patients who have chronic otitis media with cholesteatoma and without cholesteatoma
Kolorektal kanserlerde MACC1,MET ve NM23-H1 gen ekspresyonlarının prognozla ilişkisi
Macc1,met and NM23-H1 gene expression relation prognosis in colorectal cancers
Deneysel kornea neovaskülarizasyon modelinde subkonjonktival bevasizumab uygulama dozlarının inhibisyon etkisinin araştırılması ve karşılaştırılması
Evaluation and comparison of the inhibitory effect of subconjunctival bevacizumab application doses in an experimental model of corneal neovascularization
Retina ven tıkanıklıklarında intravitreal deksametazon implantasyonun uzun dönem sonuçları
The long term results of intravitreal dexamethasone implant for retinal vein occlusion
Degloving yaralanmalarda ticagrelor ve enoksaparin sodyumun doku sağkalımı üzerine ekilerinin karşılaştırılması ve analizi
On the degloving injury analysis and comparison of the effect of ticagrelor and enoxaparin sodium in the way of tissue survival
Miyelodisplazili çocuklarda botulinum nörotoksin-A ile nörojenik detrusor aşırı aktivite tedavisinde idrarda NGF, TGF beta-1, TIMP-2 düzeylerinin ürodinamik bulgular ile ilişkisi
Relationship between urine NGF, TGF beta-1 and TIMP-2 levels and urodynamic outcomes of children who have neurogenic detrusor overactivity due to myelodysplasia and who were performed onabotulinum toxin a injection
Postoperatif adezyonları önlemede intraperitoneal propolis tedavisinin etkisi
The effect of propolis treatment to prevent postoperative i̇ntraperitoneal adhesions
Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardili hastalarda sol atriyum fazik fonksiyonlarının ve total atriyal ileti zamanının değerlendirilmesi
Evaluation of left atrial phasic functions and total atrial conduction time in atrioventricular nodal reentrant tachicardia patients
Çocuk cerrahi kliniğinde ameliyat edilen özefagus atrezili hastaların ameliyat sonrası bakımları ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi
Postoperative care of patients with esophageal atresia operated in pediatric surgery clinic and the assessment of their life quality
Vitamin D eksikliği olan menopoz öncesi kadınlarda subklinik ateroskleroz belirteçlerinin incelenmesi ve Vitamin D replasmanının bu belirteçler üzerindeki etkisinin araştırılması
Markers of subclinical atherosclerosis in premenopausal women with Vitamin D deficiency and effect of Vitamin D replacement
Alerjik rinitli hastalarda koku fonksiyonu ve intranazal fototerapi tedavisinin koku fonksiyonu üzerine olan etkileri
Evaluation of olfactory function in the patients with alergicrhinits and effects of intranasal phototherapy on olfactory function
Tiroid disfonksiyonu olan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası kan irisin düzeylerinin araştırılması
Serum irisin levels in patients with thyroid dysfunction before and after the treatment
Nonfonksiyonel adrenal insidentalomalı hastalarda oksidatif stres-melatonin, HsCRP, kardiyovasküler risk profili
Oxidative stress-melatonin, HsCRP and cardiovascular risk profile in patients with non-functional adrenal incidentalomas
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi aile hekimliği ve fizik tedavi-rehabilitasyon polikliniklerine başvuran 18–49 yaş arası kadınlarda giyim tarzı ve d vitamini düzeylerinin araştırılması
Investigation of vitamin d levels and dressing styles in women aged 18–49 who attended to family medicine and physical therapy and rehabilitation outpatient clinics of Ankara University School of Medicine
Deneysel methemoglobinemi modelinde oksijen ile tedavi süresi ve etkinliğinin belirlenmesi
Time and determination of events with oxygen treatment in A model of experi̇mental methemoglobi̇nemi̇a
Ovaryan hiperstimülasyon riski olan hastalarda gonadotropin releasing hormon analog ile ovulasyon tetiklemesinin ovaryan hiperstimülasyon sendromu oranı ve gebelik başarısına etkilerinin araştırılması
Effect of gonadotropin relasing hormone agonist trigger on ovarian stimulation syndrome and cycles outcome in patients with increased risk of ovarian hyperstimulation syndrome
Yeni tanı graves hastalarında oftalmopati: İlk tanıda klinik-ortoptik özellikler ve klinik bulguların manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile korelasyonu
Ophthalmopathy at newly diagnosed graves patients: Clinical-orthoptical features at first diagnosis and correlations of clinical findings with magnetic resonance image findings
Epileptik hastalarda valproik asit ve karbamazepinin hematolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisi
Metaplastik meme karsinomlarında kök hücre belirteçleri (ALDH1, CD44, CD24) ve hücreler arası sıkı bağlantı proteinlerinin (CllAUDİN 3, claudin 4 ve claudin 7) ekspresyonlarının tanı, prognoz ve moleküler alt tipler ile ilişkisi
Correlations between expressions of stem cell markers (aldh1, CD44, CD24), tight junction proteins (claudin 3, claudin 4, claudin 7) and diagnosis, prognosis and molaculary subtypes of metaplastic carcinomas
Atriyal septal defektli olgularda transkateter yolla kapatılmanın sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi: Strain ve strain rate ekokardiyografi
Transcatheter closure of atrial septal defect and the effects on right ventricular function; strain and strain rate echocardiography
Seyahat ilişkili enfeksiyonlar hakkında genel bilgi ve seyahat öncesi danışmanlık bilgisi araştırması
General information about travel related infections and travel information research before consulting

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.