X
Menu

Uluslararası İlişkiler Tez Konuları 2016

Uluslararası İlişkiler Tez Konuları 2016

Yüksek lisans alanınızla alakalı olabilecek konu başlıkları aşağıdaki gibidir bu başlıklar üzerinden de proje hazırlanabilir bu başlıklardan hareketle yeni bir konuda belirlenebilir. Başlıklar fikir olsun diye sıralanmıştır.

Konu başlığını belirledikten sonra bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ön raporunuz başlık seçiminden sonra tarafınıza ulaştırılacaktır.

 • Türkiye’de değiştirilen çalışma yaşamı: Ulusal istihdam stratejisi

How changed employment in Turkey: National employment strategy

 • Azerbaycan’ın bağımsızlık sonrası Kafkasya politikası: Haydar Aliyev Dönemi (1993-2003)

Caucasian policy of Azerbaijan after independence: Haydar Aliyev’s Period (1993-2003)

 • Uluslararası ilişkiler kuramında feminizm

Feminism in the international relations theory

 • 12 Eylül 1980 darbe dönemi Türkiye’nin dış politikası üzerine bir inceleme

A study on Turkey’s foreign policy in the coup period on September 12, 1980

 • Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde 2002 – 2012 dönemi ve müzakerelerin geleceğe etkisi

2002 – 2012 period of the Turkey – Eureopan Union relations and future effecst of negotiations

 • Amerikan caydırıcılık politikasının İran üzerindeki etkisi

The impact of the us deterrence policy over Iran

 • Japon ve Mısır modernleşmesinin etkileşim süreci: Mustafa Kamil Paşa (1874-1908) örneği

The interaction process of the Japanese and Egyptian modernization: The case of Mustafa Kamil Pasha (1874-1908)

 • Türkiye’nin enerji politikaları ve komşu ülkeler ile uluslararası ilişkilerine etkileri

Turkey’s energy politics and its effect on neighboring countries and international relationships

 • Türk dış politikasında hükümet dışı organizasyonlar: Azerbaycan ve Orta Asya’da Türk okulları

Non-govermental organization in Turkish foreign policy: Turkish schools in Azerbaijan and Central Asia

 • Soğuk Savaş sonrası Bosna-Hersek bağımsızlık süreci ve Aliya İzzetbegoviç

The independence process of Bosnia Herzegovina after Cold War and Aliya İzetbegovic

 • İstanbul Boğazı’na alternatif bir su yolu olarak Kanal İstanbul’un Montreux bağlamında değerlendirilmesi

Istanbul Strait road assessment of water as an alternative Channel Istanbul Montreux context

 • 1979 İran İslam evrimi ve terörizm (1979’daki İslam Devrimi sonrasında İran ve terörizm)

1979 Iranian İslamic Revolution and terrorism

 • Balkanlarda bölgesel işbirliği ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin (SEECP)rolü

Regional cooperation in the Balkans and the role of South-East Europe cooperation process (SEECP)

 • Türk dış politikasında kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramı

Public diplomacy and soft power concept in Turkish foreign politics

 • Türkiye’nin sınıraşan suları ve sınıraşan sular politikası

Turkey’s transboundary waters and transboundary water policy

 • Karzai Döneminde Afganistan-Pakistan ilişkileri(2001-2014)

Afgani̇stan-Paki̇stan relati̇ons i̇n Karzai̇ Era(2001-2014)

 • Dış politikada değişim: AKP dönemi Türk dış politikası

Foreign policy change: Turkish foreign policy in the AKP era

 • Afganistan’a yapılan dış müdahaleler ve ülkede bitmeyen etnik meseleler

Foreign interventions and unending ethnic strife in Afghanistan

 • Ulusal güvenlik bağlamında İslam Devrimi sonrası İran dış politikası: Mahmud Ahmedinejad Dönemi örneği

The Iranian post-Islamic Revolution foreign politics within the context of national security and the example of Mahmud Ahmedinejad era

 • 11 Eylül saldırıları ve Afganistan müdahalesi

September 11 attacks and i̇ntervention of Afghani̇stan

 • Nesturi İsyanı ve Musul sorununa etkileri

Nestorian rebellion and effects of problems in Mosul

 • Küresel iklim değişikliği rejiminin oluşturulmasında hegemonik güçlerin önemi

The importance of hegemony in global climate change regime

 • Hazar havzası enerji diplomasisi’nde rekabet ve işbirliği

Caspian energy diplomacy in the competition and cooperation

 • Putin dönemi Rusya’nın enerji politikasının dış ilişkilere yansıması

Reflecti̇on to external relati̇onshi̇ps of Russi̇a’s energy poli̇cy i̇n Puti̇n peri̇od

 • Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununda rol oynayan temel parametrelerin analizi

The analsis of the basic parameters that have role in the name issue between Macedonia and Greece

 • Küresel diplomasi: Prexenos’tan dijital diplomasiye

Global diplomacy: From prexenos to digital diplomacy

 • Türk kimliğinin inşasında Türk sinemasının rolü: Tarihi filmler ve Cüneyt Arkın örneği

Effective of Turkish cinema of the Turkish identity: Turkish historical movies and popularity of Cüneyt Arkın

 • Türkiye’de çok partili sisteme geçişte rol oynayan iç ve dış etkenler

Internal and external factors that play role in the Turkey’s transition from single party period to multi party political system

 • George W. Bush ve Barack Obama Dönemi Abd’nin Iran’a yönelik dış politikasının karşılaştırmalı analizi

The comperative analysis of the period president George W. Bush and Barack Obama in the context of Iranian policy

 • Lübnan’ın bütünleşme sorunları

The integration problems of Lebanon

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.