X
Menu

Uluslararası ilişkiler Tez Konuları

Uluslararası ilişkiler Tez Konuları
Türkiye’de dış politika ve parlamento
Silahlı kuvvetlerinin kullanılması
1983 – 1993 arasında medya – politika ilişkileri
The Relations between media and politcs during 1983 – 1993
1950-1960 Demokrat Parti dönemi Türk-Sovyet ilişkilerinde Amerikan faktörü
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin neofonksiyonalist teori çerçevesinde analizi
An Analysis of the Turkey-EU relations on the framework of neofunctionalist theory
İslam-Türk ekseninde inanç-siyaset ilişkisi
The relationship between faith and politics around the Islam-Turkish
Türkiye’de kamu diplomasisi: Ortaya çıkışı, kurumsal inşa süreci ve uygulanışı (2002-2013)
Diplomacy in Turkey: emergence, institutional building process and implementation (2002-2013)
Birleşmiş Milletler ve İnsani müdahale
United Nations and Humanitarian intervention
Birleşmiş Milletler çerçevesinde uluslararası anlaşmazlıkların barışçı çözümü
Peaceful settlement of international disputes within the framework of the United Nations
Musul sorunu: Petrol ve Kürt sorunları ile bağlantılı tarihsel-siyasal bir inceleme
Mosul questiın: A historical – political study in connexion with petroleum and Kurdish questions
Bulgaristan’daki Müslüman-Türk azınlığı (1878-2000)
The Muslim-Turkish minority in Bulgaria (1878-2000)
Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri
The Relations Between Turkey and European Union
İnsani müdahale hakkı
Right of humanitarian intervention
Kuzeydoğu Asya bölge sisteminde Kuzey ve Güney Kore: Soğuk savaş sonrası dönem (1991-2001)
North and South Koreas in the Northeast Asian regional system post-cold war era (1991-2001)
Soğuk Savaş döneminde Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkisi (1945-1965) ve Türk dış politikası, cilt 1
Turkish-Soviet Union relations (1945-1965) during the Cold War and Turkish foreign policy (1 valume)
Orta Doğudaki kitle imha silahları, silahların kontrolü ve Türkiye
Sanayi sonrası toplumda sosyal demokrasi Yeni Britanya İşçi Partisi ve Üçüncü Yol
Social democracy in post -ındustrial society the British New Labour Party and Thirdy Way
Kilise, şövalye ve Monastik hareket tarihsel bir buluşma: Dini şövalye düzenlerinin oluşumu (2 cilt)
Church, knight and Monastic movement a historical meeting : Formation of religious-military orders
Soğuk savaş sonrası Birleşik Almanya dış politikası (1990-1995)
Milli güvenlik stratejisi -bir denge sanatı-
National security strategy -an art of balance-
Arap Ortadoğusu’nda üçüncü dünyacılık: Mısır ve nasırcılık
Third worldism in the Arap Middle Esat Egypt and nasserism
Romanya’da demokratikleşme süreci
Democratization process in Romania
Küreselleşen yeni dünya düzeninde 11 Eylül sonrası güç dengesinin yeniden yapılanması ve ABD’nin küresel liderliği ve egemenliği altında yeni dünya
The Restructuring of the balance of power after September 11th in globalizing new world order and the new world under USA leadership and hegemony
Devletlerin dış politikaları açısından göç olgusu: Balkanlar’dan Türkiye’ye Arnavut göçleri (1920-1990)(2. CİLT)
Migration and state foreign policy: Albanian migration from Balkans to Turkey 1920-1990 (2. VALUME)
Hilafet kurumundaki yapısal değişim ve Osmanlı Hilafeti
The Structural change in the caliphate institution and the Ottoman Caliphate
Türk-Fransız ilişkilerinde Hatay sorunu (1918-1919)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da savunma ve güvenlik
The Defence and security in Europe after the Second World War
Siyasal liderlik ve Süleyman Demirel örneği
Political leadership and the case of Süleyman Demirel
Batı faktörünün etkisinde Türkiye-İsrail ilişkilerinin politikası
Rusya Federasyonu ekseninde Bağımsız Devletler Topluluğu
Ulusal güvenlik ve istihbarat: Türkiye ve ABD üzerine kavramsal bir çerçeve
Wallerstein’s dünya sistemi yaklaşımı
Wallerstein’s world system
Ege denizi bölgesi ve Yunanistan ile Türkiye’nin denizle ilgili yetki alanlarının belirlenmesi sorunu
The Aegean sea and the question of the determination of the sea areas in jurisdiction between Turkey and Greece
BTC (Bakü- Ceyhan) ham petrol boru hattının siyasî boyutu
The political dimension of BTC (Bakü-Ceyhan-Tiflis) oil pipeline
Irak’ta ekonomik-sosyal dönüşüm ve Türkmenler
Economical- social transformation and Turkomans
Devletlerin dış politika aracı olarak kullandığı savaşın soğuk savaş sonrası değişimi
Transformation of war at the post-cold war era
Soğuk savaş sonrasından Avrupa Birliği’ne üyelik kiriterlerinin neo fonksiyonalist teori açısından analizi
A neo functional analysis of the Europen Union’s post cold war menbership criteria
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye
European Security and Defence Polycy and Turkey
Uluslararası Hukuk açısından uluslararası nehirler ve Fırat-Dicle Nehirlerinin hukuksal statüsü
International rivers in respect of International Law and the legal statute of Euphrates-Tigris Rivers
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşu ve Milletlerarası Hukuk
Foundation of Commonwealth of Independent States and International Law
Amerika’daki etnik lobiler ve Ermeni lobisi
Ethnic lobbies and Armenian lobby in USA
Değişen uluslararası dengeler bağlamında Rusya Federasyonu’nun dış politikası
Uluslararası terörizme karşı devletlerin ülkeleri dışında münferiden kuvvete başvurma yetkisi
Unilateral use of force by states against international terrorism at abroad
Eski Sovyet topraklarında şiddet ve şiddete karşı kuvvet kullanma politikalarının uluslararası Hukuk açısından değerlendirilmesi (Orta Asya ve Kafkaslar örneği)
The violence and the use of force policies on the post-Soviet territories and its values in the international Law (central Asia and the Caucasus)
Avrupa Birliği’nde esnek bütünleşme modeli ve Türkiye açısından Avrupa Güvenlik ve Savunma politikası boyutundan incelenmesi
Flexible integration in the European Union and its study on European Security and defence policy from Turkey’s perspective
Petrol ve güvenlik: Orta Doğu’daki krizlerin ekonomi politiği
Oil and security: The political economy of Middle East crisis
Uluslararası toplumun Bosna-Hersek’i yeniden yapılandırma süreci ve modeli
Reconstruction process and model of Bosnia by international community
Küresel terörizm
The global terrorism
Uluslararası hukukta deniz alanlarının sınırlandırılması gelişmeleri ve Türkiye’nin deniz alanlarının sınırlandırılması
Delimitation of maritime areas in international law and delimitation of Turkey’s maritime areas
Nato’nun çok boyutlu evrensel örgüte dönüşüm sürecinde Rusya federasyonu ile olan ilişkileri
Nato’s relationship with the Russian Federation during the process of transformation into a multidimensional universal organization
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Amerika Birleşik devletlerinin Orta Asya politikası
Central asian policy of the United States of America after the breakup of the Soviet Union
Rusya’nın medeniyetsel kimlik inşası olarak Avrasyacılık
Eurosianism as a civilizational identity building for Russia
Avrupa Konseyi, Agit ve Ab’de azınlık hakları ve Batı Trakya sorunu
Minority rights in the Council of Europe, the Osce and the Eu and The Western Thrace problem
Uluslararası ilişkilerde öteki kavramı ve avrupa birliği ile islam konferansı örgütünün 2002 istanbul buluşmasında türk modeli söylemi
The concept of the other in international relationship and european union-organisation of the islamic conference 2002 istanbul meeting, turkish model discourse
Siyasal kimlik algılamalarının Türk dış politikasının oluşumuna etkisi
The effect of perceptions of political identity in the constitution of Turkish foreign policy
Uluslararası petrol sistemi
Internatyional oil system
Din-dış politika ilişkisi: Abd örneği
Relationship between religion and foreign policy: Usa example
Uzayın askeri kullanımı ve silahsızlandırılması
Military uses of space and disarmament
Avrupa güvenlik yönetişimi çerçevesinde Bosna, Kosova ve Makedonya krizleri ve Türk dış politikası
The Bosnian, Kosovon and Macedonian crises in the framework of European security governance and the Turkish foreign policy
Modern devlet ve ırk söylemi çerçevesinde Ruanda soykırımı
Rwandan genocide within the framewok of modern state and race discourse
İran’da milliyetçilik ve bölgeye yansımaları
Nationalism in iran and reflections on the region
Rusya’da ulusal güvenlik anlayışının dönüşümü (1991-2006)
The transformation of the national security conception in Russia (1991-2006)
Eleştirel uluslararası ilişkiler yaklaşımları çerçevesinde amerikan dış politikasının analizi-hegemonya söylemi ve Amerikan muhafazakâr sağı-
The analysis of american foreign policy in the framework of critical international relations approaches-hegemony discourse and the American conservative right-
Kapitalizm ve ABD ‘politikaları’ bağlamında ‘terrörizme karşı savaş’ stratejisi
Capitalism and the strategy of ‘war against terrorism’ in the context of US ‘politics’
Avrupa Birliği Güney Kafkasya devletleri ilişkileri
Relations of European Union with the southern caucasian states
İslam’da dış politika anlayışı ve İran örneği
Foreign policy understanding of İslam and case of İran
Kırım Savaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na ekonomik etkileri ve iaşe sorunu
Economic impacts of the Crimean War on the Ottoman Empire and the question of subsistence
Ermenistan dış politikası (1991-2005)
Armenian foreign policy (1991-2005)
Amerikan hegemonyasının yeniden inşasında bölgesel faktörlerin rolü: ABD’nin Kuzey Irak politikası örneği
The role of regional factors in reconstruction of american hegemony: US’s Northern Iraq policy case
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye adaylık sürecinin ulusal güvenliğe etkisi
L?influence de la processus de candidature de la Turquie a l?Union Européenne sur la sécurité nationale
Bölgesel güç dengesi ışığında Kazakistan’ın güvenliği
Kazakhstan’s security in the regional power of balance
Afrika’daki çatışmalarda din faktörü: Nijerya-Kaduna örneği ile bir analiz
Religion factor on conflicts in Africa: An analysis with an example of Nigeria-Kaduna
Kuvvet kullanma: NATO’nun uluslararası güvenlikte artan rolü
Use of force: NATO’s developing role in international security
Asya’da bölgesel güvenlik ve kimlik kurgusu: Kuram, anlatı ve uygulama
Regional security and identity construction in Asia: Theory, narration and practice
Osmanlı İmparatorluğu’nda sürekli diplomasi’ye geçiş süreci
The transition period to permenant diplomacy in the Ottoman Empire
Rus dış politikasında gelenekçi-modernist unsurların analizi ve batı
An analysis of traditionalist-modernist elements in russian foreign policy and the west
Türk Gümrük Mevzuatı’nın Topluluk Mevzuatı’na uyumu
The adaptation Turkish Customs Regulations of the EU regulation process
İnsan hakları ve güvenlik ilişkisi açısından azınlık sorunları: Yunanistan örneği
Minority issues in the context of human rights and security relationship: The case of Greece
21. yüzyılda Türkiye’nin tehdit algılamaları ve güvenlik açılımları
Turkey’s tehreat perceptions and security aproaches in the 21th century
Uluslararası ilişkiler teorisine kaos teorisi perspektifinde postmodern bir yaklaşım
A postmodern approach to international relations theory on chaos theory perspective
Turgut Özal’ın Başbakanlığu döneminde Türkiye-ABD ilişkileri
Turkey-USA relations in Turgut Ozal?s Premiership era
Türk basınında İran-Irak savaşı
Iran-Iraq war in Turkish press
Eleştirel bir yaklaşımla uluslararası örgütlerin yolsuzlukla mücadele stratejileri
The combatting corruption strategies of internatioanl organizations with a critical approach
Hegemonya ve imparatorluk tartışmaları bağlamında Irak savaşı’nın politikası
The politics of Iraq War within the context of the debates on hegemony and empire
NATO savunma politikaları çerçevesinde Türk-Amerikan ilişkilerinin analizi
An analysis of the Turkish-American relations from the perspective of NATO’s defense policies
Batı avrupa’da ulus inşa süreçleri ve ulusal azınlık sorunları
Nation-building and national minority issues in Western Europe
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin siyasi boyutu ve tam üyelik üzerine etkileri
The political dimension of Turkey-European Union relations and effects on full membership
Azerbaycan dış politikasında kimlik, tehdit algılaması ve güvenlik yaklaşımları
Identity, threat perceptions and security approaches in foreign policy of Azerbaijan
Uluslararası örgütler bağlamında global sağlık politikaları
Global health policies context of the international organizations
Türkiye ile Suriye ve Irak arasında su anlaşmazlığı (ve Türkiye’nin çözüm için sunduğu ?üç aşamalı plan?ın su hukuku çerçevesinde incelenmesi)
Turkey?s water dispute with Syria and Iraq (An analysis, within the framework of the water law, on the ?Three Staged Plan? proposed by Turkey)
1979 sonrası İran’ın Orta Doğu politikası ve bölge ülkeleri ile ilişkileri
After 1979 İran’s Middle East policy and its relationship between region countries
Küreselleşme sürecinde sivil toplum kuruluşlarının dünya politikasında artan rolü: Uluslararası kuruluşlar açısından bir değerlendirme
The increasing role of the non-governmental organisations in world politics: An evaluation from the perspective of international organisations
Amerikan dış politikası oluşum sürecinde başkanın rolü ve Türkiye-Amerika ilişkileri (1993-2004)
The role of the president in American foreign policy formation process and Turkish-American relations (1993-2004)
Avrupa anayasal düzeni çerçevesinde egemenlik kavramının incelenmesi
An analysis of the sovereignty concept within the European constitutional order
Soğuk savaş sonrası değişen dünya koşulları ve yeni uluslararası konjonktürde Abd’nin yeri
Changed wolrd conditions after cold war place of Usa in new international conjuncture
Birleşmiş Milletler barışı koruma harekatlarının hukuki esaslarının değerlendirilmesi
Evaluation of legal foundations of United Nations peace- keeping operations
Avrupa Konseyi ve yeni bağımsızlığını kazanmış devletler arasındaki ilişkilerde insan hakları kriteri (Azerbaycan – Ermenistan)
Relations between European Council and new independent states (Azerbaijan and Armenia) in respect to the criterion of human rights
Küreselleşme ve küreselleşmenin Orta Doğu’ya etkileri
Globalization and its impacts on the Middle East
Küreselleşme sürecinde güvenliği yeniden düşünmek
Rethinking security in the globalisation process
NATO-AB ittifak ilişkileri bağlamında Türk dış politikası karar alma sürecinin analizi
In context of NATO-EU allience relations Turkish foreign policy decision-making process’ analysis
Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.