X
Menu

Vergi Sistemi Tez Konuları

Vergi Sistemi Tez Konuları
Türk vergi sisteminde mükellefin hakları ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the taxpayer rights and obligations in the Turkish tax system
Türk vergi sisteminde kat (Arsa) karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesi
Taxation on construction projects in return for flat in Turkish tax system
Vergi yönetimi açısından vasıtalı vergilerin Türk vergi sistemi yönünden yeri ve bu vergilerin etkinlikleri ile verimliliklerinin arttırılabilmesi için alınabilecek önlemler: İstanbul ili uygulaması
In terms of tax admi̇ni̇strati̇on, the place of i̇ndi̇rect taxes i̇n Turki̇sh tax system and the measures whi̇ch should consi̇der for effecti̇on of taxes and i̇ncreasi̇ng producti̇vi̇ty: Example of Istanbul
Türk vergi sisteminde emlak vergisi
Real estate implementation in Turkish system
Osmanlı vergi sisteminde öşür
Öşür in the Osmanlı tax system
Türkiye’de emlak vergi sistemine küme değerleme ile yaklaşım
Mass valuation approach to the real estate valuation system in turkey
Türk vergi sisteminde vergi teşviklerine yönelik İç Anadolu bölgesi girişimcilerinin bakışı: Çankırı, Ankara, Kırıkkale ve Kayseri örneği
The outlook of Central Anatolian entrepreneurs on the tax incentives in the turkish taxation system: Çankırı, Ankara, Kırıkkale and Kayseri̇ example
TMS 18 uygulaması, muhasebeleştirilmesi, Türk Vergi Sistemi ile karşılaştırılması
The implementation and recognition of ias code no. 18, its comparison with the Turkish Tax Law
Vergi uyumu açısından Türk vergi sisteminin analizi
The analysis of Turkish tax system on basis of tax compliance
Türk vergi sisteminde cebri icra yollarından haciz yolu ile tahsil – elektronik haczi uygulaması
In Turkish tax system the confiscation by means of collectionamong the forced confiscation ways electronic confiscation application
Veraset ve İntikal Vergisi ve Türk Vergi Sistemi içerisindeki yeri
Inheritance and Gift Tax and in the constitution of Turkish Tax System
Vergi sistemi ve kamu sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisi üzerine bir uygulama
An application on the effects of taxes and public fixed investments on economic growth
Türk vergi sistemi’nde vergi kayıp ve kaçaklarını azaltıcı etkileri bakımından vergi denetiminin etkinliği
Tax audit activity regarding to mitigating effects of tax loss and leakage in Turkish tax sistem
Türk vergi sistemi açısından bankaların ödev ve yükümlülükleri
According to Turkish tax system duties and obligations of banks
Vergi indirimleri politikalarının küreselleşme ve piyasa ekonomisi bağlamında değerlendirilmesi: Türk vergi sistemi örneği
The evaluation of tax cuts policy in context of globalization and market economy: A sample of Turkish tax system
TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Türk vergi sistemi ile karşılaştırılması ve bir muhasebe uygulama örneği
Comparison with IAS 11 Construction Contracts and a Turkish tax system standard accounting practice case
Türk vergi sisteminin Avrupa Birliği vergi sistemine dolaylı vergiler bakımından uyumlaştırılması
Fiscal harmonisation of Turkish tax system with Europian Union tax system in terms of indirect taxes
Küreselleşmenin ulusal vergi sistemi üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
The effects of globalization on national tax system: The case of Turkey
Türk Vergi Sisteminde Uzlaşma Kurumu ve vergi gelirleri üzerindeki etkisi
Compromise council of Turkish tax system and effects on tax revenues.
Türkiye’de vergi dairelerinin işleyişi ve vergi sisteminin etkinliğinin sağlanmasındaki rolü ve önemi
Tax offices in Turkey and their role and importance for achieving the effectiveness in tax system
Türkiye’de artan oranlı vergi sistemi ve gelir dağılımı
Turkish progressive taxation system and distribution of income
Küreselleşme sürecinde Irak-Türkiye vergi sistemlerinin değerlendirilmesi ve Irak vergi sistemi için öneriler
Assessment of Iraq-Turkey tax systems in the globalization process and suggestions for Iraq tax system
Küresel ekonomik düzende vergi rekabeti ve Türk vergi sistemi açısından değerlendirilmesi
Tax competition in the global economic order and evaluation of the Turkish tax system
Türk vergi sisteminde gelir vergisi ve katma değer vergisinin gelir dağılımı üzerindeki etkileri
Influences of income tax and value added tax onto the distribution of income in Turkish tax system
Gelir idaresi perspektifinden Türk vergi sisteminin sorunları: Ampirik bir araştırma
The problems of Turkish tax system from the perspective of revenue administration: An empirical research
Maddi duran varlık standardının Türk vergi sistemiyle karşılaştırılması
The comparison of tangible assets standard with the Turkish tax system
Verimlilik ve adalet ilkeleri açısından Türk vergi sistemindeki değişimin analizi
Analysis of change of Turkish tax system in terms of principles of efficiency and justice
Türk vergi sisteminde vergi reformları
Tax reforms in the Turkish tax system
Şirket birleşmeleri ve şirket birleşmelerinin Türk vergi sistemindeki yeri
Corporate fusions and place of corporate fusions in Turkish tax system
Türk vergi sistemi içerisinde yol vergisinin yeri ve Cumhuriyet Dönemindeki uygulamaları
Turkish tax system in place and the Republic of the road tax practices

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.