X
Menu

Verilerin Toplanması

Verilerin Toplanması

Verilerin Toplanması

Araştırmalarda kullanılan veriler, Olgusal ve Yargısal olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Olgusal veriler, kişisel yargılardan bağımsız, herkesin üzerinde birleşebildiği ölçütlere sahip “gerçekler”dir. Cinsiyet, yaş, boy gibi herhangi bir yoruma ihtiyaç duymayan, kişisel var oluştan bağımsız şeyler de olgusal verilerdir. Yargısal veriler, olgusal nitelikte olmayan diğer tüm verilerdir. Bu veriler özneldir ve mutlaka yorum gerektirir. Kişinin görüş ve düşünceleri, tutumu, yargısal verileri oluşturur.

Araştırmacıların veri kaynakları, “İnsanlar”, “Belgeler”, “Canlı ve Cansız Öteki Varlık ve Kalıntılar”dan oluşur. Araştırılan konuya olan fiziki yakınlığına göre, veri kaynakları Birincil (orijinal) ve İkincil (orijinal olmayan) olmak üzere iki grupta toplanır. Araştırılan konuya en yakın veya hakkında bilgi toplanmak istenen olayı bizzat yaşamış kişi, araştırmacının bulguları sunduğu rapor ve eski eser kalıntısı birincil veri kaynaklarıdır. Birincil verilerdeki bilgilerden yararlanılarak oluşturulmuş kaynaklara ise ikincil veri kaynakları denir. Araştırmanın amacı, birincil veri kaynaklarına ulaşmaktır. Araştırmacının kaynaklardan veri toplamak için kullandığı teknikler şunlardır:

Ölçme; herhangi bir büyüklüğün, kendi cinsinden oluşturulmuş bir ölçekle karşılaştırılmasıdır. Temel işlevi, daha duyarlı betimleme ve ayrımlara olanak sağlamaktır.

Gözlem; belli bir kişi, yer, olay, nesne, durum ve kurala ait bilgileri toplamak amacıyla, belirli hedeflere yönelik bakış ve dinleyiş eylemidir. Bilimsel yollarla varılan sonuçların geçerliliği, gözlem yöntemiyle sınanır.

Görüşme; sözlü iletişim kurma yöntemiyle veri toplama tekniğidir. Yüz yüze olabileceği gibi, anında ses ve resim ileten araçlarla da yapılabilir.

Yazışma; karşılıklı yazı yazma aracılığıyla veri oluşturma yöntemidir. Mektup, anket, yazılı testler bu gruba girer.

Belgesel Tarama; var olan belge ve kayıtları inceleme yöntemiyle veri toplamaktır. Bu veriler, olguya en yakın, onu en iyi yansıtan, onunla bütünleşen belge ve kalıntılardan oluşur.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.