X
Menu

Yönetim Bilişim Sistemleri Tez Konuları

Yönetim Bilişim Sistemleri Tez Konuları
İşveren markası ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işten ayrılma niyetine etkileri: Turizm sektörü üzerine bir araştırma
The impacts of employer brand and human resource management practices on turnover intention: A research in tourism sector
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgüt performansı üzerindeki etkisinde insan kaynakları bilgi sistemleri kullanımının rolü üzerine araştırma
Research paper on the role of human resource management practices influence for the use of human resource information systems on organizational performance
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel performansa etkisi
The impact of human resources management practices on organizational performance
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının etkiliğinin çalışan norm dışı davranışları üzerindeki etkisinde bireysel kültürel eğilimlerin rolü üzerine bir araştırma
An research for investigating both the effect of specific type of deviant behaviour on hrm implementations and to determine the forming role of cultural tendencies towards individuals and organizations in that correlation
İşletmelerde kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin kabulü ve kullanımının genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeline göre değerlendirilmesi
The adoption of enterprise resource planning systems in enterprises and the effects of extended Technology Acceptance Model based on evaluation
Bilgi teknolojilerinin verimlilik üzerine etkisi: Bir kamu kurumunda araştırma
The effect of information technology on efficiency: A research in public institution
Genetik algoritma kullanarak hisse senedi portföy optimizasyonu: BİST – 30’da bir uygulama
Portfolio optimzation using genetic algorithm: An application in BIST – 30
Medya yönetimi amaçlı platform tasarımı ve uygulaması
Media management platform desiging and it’s application
Bulut bilişim ve etkileri
Cloud computing and effects
Mini bilgisayarların akıllı kart sistemleri için tasarlanması ve uygulanması: Üniversite örneği
Design and implementation of mini computers for smart card system applications: University example
Uzaktan eğitimde öğretim elemanı ve öğrencilerin memnuniyet düzeyi
Satisfactory level of teachers and students in distance learning
İşletmelerde bilişim teknolojisi gelişmişliğinin ölçülmesi : Sakarya örneği
Measuring information technology development in firms: Sakarya case
Kütüphane web sayfalarının öğrenciler tarafından kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi kütüphanesi uygulama çalışması
Evaluation of library web page usability by students: An application study about Sakarya University central library
Kayıtlı elektronik posta (KEP) hizmetinin kamu kuruluşlarına ait elektronik belge yönetimi sistemlerinde kullanılmasına yönelik süreç modeli önerisi
Proposal of process model for usage of registered e-mail services in electronic record management systems used by public institutions
Akademik araştırma projelerinin AHP ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi
Evaluation of academic research projects using AHP and TOPSIS methods
Veri madenciliği teknikleri ile üstün yetenekli öğrencilerin ilgi alanlarının analizi
Analysis of gifted students’ interest areas using data mining techniques
Proje planlama ve çizelgelemede genetik algoritma ile kritik yolun-proje tamamlanma zamanının tespiti ve zaman-maliyet analizi
The evaluation of the critical path-the project completion time and time-cost analysis with genetic algorithm in project planning and scheduling
Akut pankreatit hastalarının mortalite risklerinin karar ağacı yöntemi ile belirlenmesi
Determination of mortalite risks of acute pancreatitis patients by using decision tree method
Avrupa Birliği ülkelerinin bilişim teknolojilerini kullanma etkinliklerinin araştırılması: Bir veri zarflama analizi uygulaması
Research of European Union countries’ efficiency of utilization from information technology: A data envelopment analysis application
Öğretim elemanlarını uzaktan eğitime teşvik eden unsurlar: Gazi Üniversitesi örneği
Motivating factors of distance education for faculty: Gazi̇ University example
Sabit oranlı portföy sigortalama stratejisinde sabit çarpanın fiyat / kazanç oranı yardımı ile belirlenmesi ve bir uygulama
Determination of constant multiplier with help p/e ratio in cppi and an application
Üniversitelerin bilişim teknolojileri risk yönetimi başarısını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile modellenmesi
Modeling the factors effecting universities it risk management achievement by using structured equation modeling
Kurumsal siber güvenliğe yönelik tehditler ve mücadele yöntemleri: Eylem planı örneği
Threats against institutional cyber security and fighting against them: Sample of action plan
Veri analizi için genişleyebilir bir karar ağacının oluşturulması, web ve mobil uygulamalarının geliştirilmesi
Creating an expandable decision tree for data analysis, developing web and mobile applications
Uzaktan eğitimde mobil bilişim aygıtlarının kullanımı
The using of mobile devices in distance education
Türkiye’de açık ders malzemelerinin genel durumu ve bir örnek uygulama
General situation of course materials in Turkey and a model application
Irak ve Türkiye’de e-devlet uygulamalari ve karşılaştırılması
The comparison of e-government’s practices in Iraq and Turkey
Doğrudan pazarlama aracı olarak tele pazarlama için veri madenciliği çözümleri: Banka müşterileri üzerine bir uygulama
Data mining solutions for tele marketing as a direct marketing tool: An application on bank costumers
Lineer CCD lerin Labview programı ile kontrolü
Linear CCD s using Labview control
İşletmelerde kurumsal kaynak planlama sistem kullanımının sağladığı faydalar ve veri şablonu kavramının yeri
Işletmelerde kurumsal kaynak planlama sistem kullaniminin sağladiği faydalar ve veri şablonu kavraminin yeri
Damızlık küçükbaş hayvan bilgi sistemi yazılım süreçleri
Breeding goat and sheep information system software processes
Radyasyonun yarı iletken devre elemanları üzerindeki etkilerinin incelemesi
Study the effects of radiation on the semiconductor circuit elements
Bir eğitim yönetim sisteminin sosyal ağ bağlamında kullanılabilirlik analizi
Usability analysis of a learning management system in the context of social network
Öğretmenlerin bilgi teknolojilerine ve FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesine bakış açısı, projeden beklentileri
Teachers perspectives to project of FATİH(İncreasi̇ng Opportunities and İmproving Technology Movement) and information technologies, expectations of the project
Kan bankası yönetim sistemi ve merkezileştirme çalışması
Blood bank management system and centralization study
Sosyal güvenlikte tevkifat ve e-kesinti programının bilişim yönüyle değerlendirilmesi
Agricultural disruption in social security and e-stoppage software’s investigation of information
Uzaktan eğitimde stratejik planlama açısından üniversitelerin karşılaştırmalı bir analizi
An analyse about distance education strategic plans of universities
E-öğrenmeye destek amaçlı mobil öğrenme uygulaması geliştirme ve etkilerinin incelenmesi
Development of a mobile learning application to support e-learning and analyze its effects
Türkiye’ de perakende ticaret yapan firmalarda e-ticaretin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
A research on the applicability of e-commerce at retail trade firms
Anlamsal web tabanlı kütüphane bilgi sistemi
Semantic web based library information system
Ipv6 yapılandırması ve soket tabanlı Ipv6 destekli sunucu yazılımı geliştirilmesi
Ipv6 configuration and developing socket based Ipv6 supported server software
Kurumsal kapasite yetkinlik modeli entegrasyonu uygulaması
Enterprise capability maturity model entegration application
Uzaktan eğitimde görev alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı
Perceptions of faculty percieve the current status of distance education
Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim programlarında kullanılan öğrenme yönetim sisteminin ders verenler açısından değerlendirilmesi
Evaluation of learning management system used in the Gazi University Distance Learning programs from the point of faculty members
IPv6 geçiş yöntemlerinin güvenlik ve performans analizi
Security and performance analysis of the IPv6 transition methods
Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi
A review on school principals in terms of technology leadership adequacy
WiMAX üzerinden ınternet protokol televizyon ve servis kalitesi?QoS
Internet protocol television over WiMAX and quality of service?QoS
İnternet reklamcılığı sektörünün dünyadaki gelişimi ve Türkiye’nin bu sektördeki durumu
The growth of internet advertising sector in the world and status of Turkey in this sector
İnternet arama motorları analizi
Internet search engine analysis
İnternet destekli eğitim
Internet asisted education
Türkiye elektrik sektöründe bilgi teknolojileri ve e-ticaret kullanımı
Revealing the significance of using e-commerce in the organisations of the electric sector in Turkey
Bilgi teknolojileri eğitiminde kalite yönetimi
Quality management on education of information tecnolojy
Kurumsal bilgi güvenliği ve cobıt
Corporate information security and cobit
C# ile alışveriş-ticari portalı tasarımı
Trade-commercial portal programming with C#

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.